Директор - Владимир Николаев Василев
Зам. директор -
Цветелина Веселинова Вълчева
Педагогически съветник -
Добри Николаев Добрев
Информационно осигуряване -
Ирина Николаева Иванова

 

Настоятелство:
Председател: Ваня Славова Христова
Педагогически колектив - 38 учители, от тях 9 начални учители, 1 логопед, 9 възпитатели и 19 учители в прогимназиален и гимназиален етап.

 

 

Инфо 138 - приемане и преместване

 

Инфо 141 - диплома

 

Инфо 143 - валидиране

 

Инфо 147 - служебна бележка за подадено заявление ДЗИ1

 

Инфо 148 - издаване на служебна бележка за допускане ДЗИ2

 

Инфо 149 - проверка на способности - 1

 

Инфо 150 - признаване от чужбина I - IV клас

 

Инфо 153 - дубликати

 

Инфо 154 - удостоверения за професионално обучение и СПК

 

Инфо 155 - удостоверение свидетелство валидиране професионална квалификация

 

Инфо 156 - европейско приложение към дипломата за СО

Инфо 156 - европейско приложение професионални квалификация